Reactie Herman Loonstein
Achtergrond

Reactie Herman Loonstein

Redactie 09 mei 2021, 11:00

De onderstaande reactie heb ik geformuleerd na overleg met de directie en overige bestuursleden.

1. Ik lees hier geen concrete vraag of kwestie waarop gereageerd kan worden. Op welke kwestie ziet dit? In algemene zin kan ik zeggen dat binnen Cheider niemand elkaar de hand boven het hoofd houdt en daar ook geen reden voor is. Ten opzichte van wat eigenlijk? Taken en verantwoordelijkheden van directie en bestuur zijn kraakhelder en het bestuur is het bevoegd gezag. Daarbij zijn er ook andere organen, zoals de medezeggenschapsraden (waar ouders gekozen door alle ouders en leraren/medewerkers gekozen door leraren/medewerkers deel van uit maken), met eigen taken en verantwoordelijkheden. En deze medezeggenschapsraden moeten met benoeming van nieuwe bestuurders instemmen. De door jou opgetekende ‘verklaringen’ van ouders zijn Cheider overigens ook niet bekend. Voor alle zekerheid hebben wij jouw vragen gedeeld met de beide medezeggenschapsraden. De beide medezeggenschapsraden hebben al gereageerd, ook zij hebben de door jou genoemde geluiden van de ouders niet vernomen en spreken ieder van de door jou genoemde punten met klem tegen. Het liefst zou ik uit beide mails van de medezeggenschapsraden citeren, maar zonder hun toestemming die ik, gelet op de tijdkrapte niet meer kan vragen, lijkt mij dat niet juist. Bovenal: ouders kunnen zich altijd melden met klachten e.d. en worden te woord gestaan.

2. Ervan uitgaande dat hier wordt gedoeld op ‘achter-/misstanden’ in het kader van herstelopdrachten aan Cheider van de inspectie, kan ik zeggen dat dit simpelweg onjuist is. De inspectie heeft Cheider 11 herstelopdrachten gegeven. Daarvan zijn er al aan 10 geruime tijd geleden voldaan. Er resteert dus 1 herstelopdracht, die de inspectie nog moet beoordelen. Meer niet. Deze resterende herstelopdracht ziet kortgezegd op de wijze van het onderwijs op het gebied van seksualiteit; wel of niet expliciet. Daarover is zeer constructief met de inspectie gesproken omdat er verschillen van mening zijn (zoals bijvoorbeeld ook aan de orde bij andere geloofsscholen, zoals Islamitische en Christelijke). Binnenkort komt dus de inspectie weer op Cheider kijken en zaken beoordelen. De ‘verklaringen’ kloppen dus niet. Ouders kunnen te allen tijden bij leraren, de directie, hun eigen MR of bestuur informeren naar de stand van zaken m.b.t. de bemoeienissen van de inspectie en doen dat ook. Er is niets geheim. Of het tijd is voor een nieuw bestuur, is geen vraag aan het bestuur. Als (bepaalde) ouders dat vinden kunnen ze dat kenbaar maken en zich bijvoorbeeld ook kandideren. Het is overigens geen dankbare taak. De voortdurende negatieve en buitenproportionele media-aandacht, steeds met suggestieve, ongefundeerde en feitelijke onjuistheden raken niet alleen bestuursleden maar in het bijzonder leerlingen, ouders, leraren en medewerkers. Naast de enorme inzet van de leraren en medewerkers, wordt hun tekort gedaan door hen in een verdomhoekje te zetten waarom zij nog betrokken zijn bij de school. Dit geldt evenzeer voor ouders die hun kinderen naar het Cheider sturen en tevreden zijn, hetgeen blijkt uit door derden uitgevoerde ouder- en leerling-enquêtes. Het leerlingenaantal is niet voor niets groeiende. En verder: het is gelukt om ook de laatste drie jaar meerdere nieuwe bestuurders aan te trekken. Momenteel bestaat de meerderheid van het bestuur uit nieuwe bestuurders. Het huidige bestuur werkt in ieder geval echt keihard om te voldoen aan de wensen van inspectie en minister en heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Het Cheider wacht een mooie en frisse toekomst.

3. Ook de bewering omtrent het vertrek van leraren, omdat zij de situatie onwerkbare zouden vinden, klopt niet. De echte redenen, dat sommige leraren in de afgelopen jaren zijn vertrokken, waren onder meer dat werd aangegeven dat het Dalton onderwijssysteem van onze school niet bij hen paste; een ander koos voor een toekomst buiten het onderwijs en anderen wilden slopend woon-/werkverkeer voorkomen en verschillende konden geen dure woonruimte in Amsterdam en omgeving betalen. Dit laatste geldt niet alleen voor het Cheider. Als een leraar vertrekt impliceert dat niet een ”vermindering van de kwaliteit van het onderwijs”. Integendeel, het omgekeerde kan evengoed waar zijn. Om de kwaliteit te verbeteren is het soms nodig dat er van een leraar afscheid wordt genomen. Iedere school probeert een zo goed mogelijk kwalitatief en gekwalificeerd team te hebben. Niemand is onvervangbaar en als er iemand vertrekt komt er een vervanger. Het zou raar zijn dat als er docenten vertrekken, wat alledaags en usance is, dat de kwaliteit van het onderwijs minder wordt. De bewering dat er diverse leraren zijn vertrokken omdat de situatie onwerkbaar was is dus niet juist. Of het is door jouw bron verzonnen. Om welke ”situatie” gaat het hier eigenlijk? Ik had een lijvigere / concretere vraag hier passend gevonden.

4. Allereerst heeft te gelden dat Cheider niet met anderen (inhoudelijk) over schoolresultaten communiceert dan met ouders en leerlingen. Maar ook hier geldt weer dat als ouders klachten over (onderwijs)kwaliteit zouden hebben zouden hebben, dat zij hiermee bij de school terecht kunnen. Inhoudelijk is de suggestie dat Cheider ondermaats scoort in ieder geval pertinent onjuist. Zo zijn de laatste vijf jaren alle eindexamenleerlingen (VMBO-TL, HAVO en VWO) geslaagd. Dat neemt niet weg dat we altijd blijven streven naar een nog hogere kwaliteit van het onderwijs.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking